آکادمیک
اسپکتروفتومتر، طیف سنج، اسپکترومتر
5854
rtl,page-template-default,page,page-id-5854,page-child,parent-pageid-1384,theme-elision,elision-core-1.0.11,woocommerce-no-js,iconic-woothumbs-%d8%a7%d9%84%db%8c%da%98%d9%86,ajax_fade,page_not_loaded,qode-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

آکادمیک

آنالیز و طیف سنجی

Research Units
45%
College Laboratory
50%
Central Laboratory
90%
Education Laboratory
80%
Research Laboratory
100%

دستگاه های پیشنهادی

آنالیز و طیف سنجی

 • دانشگاه خواجه نصیردانشگاه خواجه نصیر
 • دانشگاه الزهرادانشگاه الزهرا
 • دانشگاه علم و صنعتدانشگاه علم و صنعت
 • دانشگاه تبریزدانشگاه تبریز
 • دانشگاه تهراندانشگاه تهران
 • پژوهش سراپژوهش سرا
 • دانشگاه خوارزمیدانشگاه خوارزمی
 • دانشگاه امیرکبیردانشگاه امیرکبیر
 • استاندارداستاندارد
 • پژوهشگاه نفتپژوهشگاه نفت
 • دانشگاه شیرازدانشگاه شیراز
 • دانشگاه کردستاندانشگاه کردستان
 • دانشگاه مشهددانشگاه مشهد
 • دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه مازندراندانشگاه مازندران
 • دانشگاه لرستاندانشگاه لرستان
 • دانشگاه ملایردانشگاه ملایر
 • دانشگاه شهید بهشتیدانشگاه شهید بهشتی
 • دانشگاه سیستاندانشگاه سیستان
 • دانشگاه صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه اهوازدانشگاه اهواز
 • دانشگاه گلستاندانشگاه گلستان
 • دانشگاه آزاددانشگاه آزاد
 • دانشگاه شریفدانشگاه شریف

Scientisit  /  Spectroscopy

Niels Bohr

نیلز بور فیزیکدان تجربی که در حوزه طیف سنجی کار می کرد و مدل اتمی معروف را ارائه داد
نیلز بور: نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است

Michel Faraday

Scientisit / Physic & Analysis

مایکل فارادی شیمیدان و فیزیکدان که به سبب نوآوری هایش در الکترومغناطیس و الکتروشیمی معروف است
نخستین مفاهیم میدان الکترومغناطیس را بنیان نهاد
مایکل فارادی: در این روزگار همه به خود یقین دارند جز خردمند ترین افراد

Ibn Haytham (Alhazen)

Scientisit / Physic & Optics

ابن هیثم پدر علم فیزیک نور که ماهیت فیزیکی و وابسته به زمان نور را مشخص کرد
ابداع کننده روش های علمی در بررسی و تحقیقات علمی است
ابن هیثم: نور و رنگ مجزا از یکدیگرند و با تابش نور رنگ که بالقوه در اجسام است بالفعل می شود